Aptis đánh giá những kỹ năng Anh ngữ theo nhu cầu của bạn. Bài thi mang tới cho bạn sự linh hoạt, bạn có thể lựa chọn kiểm tra đánh giá toàn bộ các kỹ năng gồm Đọc, Viết, Nghe và Nói cùng lúc cùng với cấu phần kiểm tra bắt buộc (Ngữ pháp và Từ vựng) hoặc chỉ kiểm tra một kỹ năng duy nhất là Nói. 

Tìm hiểu về bài thi nói Aptis

Bài thi nói của Aptis được chia làm 4 phần và mất khoảng 12 phút để hoàn thành. Dưới đây là mô tả cụ thể cho từng phần của bài thi này. 

  • Thông tin cá nhân (Trong phần này, bạn sẽ trả lời ba câu hỏi về các chủ đề cá nhân. Bạn sẽ nói trong 30 giây cho mỗi câu hỏi). 
  • Mô tả, thể hiện quan điểm, đưa ra nguyên nhân và giải thích (Trong phần này bạn sẽ mô tả một bức ảnh, sau đó sẽ trả lời hai câu hỏi có liên quan tới chủ đề được minh họa trong bức ảnh đó. Ba câu hỏi sẽ tăng tiến dần về mức độ phức tạp (từ mô tả đơn thuần tới thể hiện quan điểm). Bạn sẽ nói trong khoảng 45 giây cho mỗi câu hỏi.)
  • Mô tả, so sánh, đưa ra nguyên nhân và giải thích (Trong phần này bạn sẽ so sánh hai bức tranh, sau đó sẽ trả lời hai câu hỏi liên quan tới chủ đề đưa ra. Ba câu hỏi sẽ tăng tiến dần về mức độ phức tạp (từ mô tả đơn thuần tới suy xét). Bạn sẽ nói khoảng 45 giây cho mỗi câu hỏi.)
  • Thảo luận kinh nghiệm cá nhân và quan điểm về một chủ đề trừu tượng (Trong phần cuối, bạn sẽ xem một bức hình, sau đó sẽ trả lời 3 câu hỏi về một chủ đề trừu tượng. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời và ghi chú. Bạn sẽ nói trong 2 phút.)

Làm thử bài thi Nói Aptis ngay tại đây.

Ý nghĩa của kết quả bài thi Aptis 

Bạn sẽ nhận được kết quả tham chiếu theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Kết quả bài thi sẽ thể hiện mức trình độ của bạn theo Khung CEFR (từ A1 đến C hoặc đến C2, tùy thuộc vào loại hình bài thi Aptis bạn lựa chọn) cho từng kỹ năng. Nếu bạn làm bài thi cho 4 kỹ năng, bạn sẽ nhận được mức trình độ CEFR tổng quát và điểm số theo thang từ 0-50 cho từng kỹ năng. 

Nếu bạn sử dụng bài thi Viết Aptis để đánh giá và kiểm tra các thí sinh/giáo viên/học sinh tại tổ chức hoặc cơ sở đào tạo, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách bài thi Aptis của Hội đồng Anh để được thông tin chi tiết hơn về quy trình. 

Thông tin liên quan