Aptis đánh giá những kỹ năng Anh ngữ theo nhu cầu. Bài thi cho phép các tổ chức/cơ sở đào tạo kiểm tra tất cả 4 kỹ năng - Đọc, Viết, Nghe và Nói cùng lúc với Cấu phần bắt buộc (Ngữ pháp và Từ vựng) hoặc chỉ kiểm tra một kỹ năng duy nhất, ví dụ kỹ năng Đọc.

Tìm hiểu về bài thi Đọc Aptis

Bài thi Đọc Aptis kéo dài trong 30 phút và chia làm 4 phần với độ khó tăng dần. 

  • Đọc hiểu câu (Trong phần này, bạn sẽ lựa chọn một từ (trong số ba từ) để hoàn thiện một câu. Sẽ có 5 câu cần hoàn thiện. Mỗi câu trong đoạn văn đưa ra đều đứng độc lập, nghĩa là không cần thiết phải hiểu rõ toàn bộ các câu trong đoạn văn bản để hoàn thành những câu riêng lẻ. Phần này sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu một câu và khả năng hoàn thành câu với từ phù hợp.) 
  • Gắn kết văn bản (Trong phần này, bạn sẽ nhìn thấy 7 câu. Các câu nằm trong một câu chuyện đã được xáo trộn. Chỉ có duy nhất một cách sắp xếp các câu đó để tạo nên câu chuyện hợp lý, và nhiệm vụ của bạn sẽ là nhấn vào mỗi câu và kéo di chuyển để sắp xếp lại trật tự đúng. Phần này sẽ kiểm tra kiến thức gắn kết trình tự của một văn bản. Bạn sẽ tìm những dấu hiệu trong từng câu, để từ đó suy luận ra sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn bản.)
  • Đọc hiểu văn bản ngắn (Trong phần này, bạn sẽ cần đọc một đoạn văn bản khoảng 150 từ. Nhiệm vụ của bạn là hoàn thiện đoạn văn bản bằng cách lựa chọn từ đúng trong một danh sách có sẵn để điền hết các chỗ trống.  Để hoàn thành đoạn văn bản, bạn cần hiểu rõ đoạn văn chứ không chỉ hiểu từng câu. Phần này sẽ đánh giá khả năng đọc và hiểu những đoạn văn bản ngắn.) 
  • Đọc hiểu văn bản dài (Phần này bao gồm một đoạn văn bản dài 750 từ với một chuỗi các đầu đề. Nhiệm vụ của bạn là gắn các đầu đề có sẵn với từng đoạn văn bản (sẽ có 7 đoạn). Trong số các đầu đề, sẽ luôn có một đầu đề thừa, không phù hợp với bất kỳ đoạn nào. Phần này được thiết kế để kiểm tra khả năng đọc và hiểu đoạn văn bản dài. Đồng thời, bạn cũng cần thể hiện bạn thực sự hiểu rõ những đầu đề này phản ánh ý nghĩa của từng đoạn văn ra sao (có thể là từ tương đồng, hoặc ý tương đồng, hoặc cùng chủ đề.)

Làm thử bài thi Đọc Aptis ngay tại đây.

Ý nghĩa của kết quả bài thi Aptis 

Bạn sẽ nhận được kết quả tham chiếu theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Kết quả bài thi sẽ thể hiện mức trình độ của bạn theo Khung CEFR (từ A1 đến C hoặc đến C2, tùy thuộc vào loại hình bài thi Aptis bạn lựa chọn) cho từng kỹ năng. Nếu bạn làm bài thi cho 4 kỹ năng, bạn sẽ nhận được mức trình độ CEFR tổng quát và điểm số theo thang từ 0-50 cho từng kỹ năng. 

Nếu bạn sử dụng bài thi Viết Aptis để đánh giá và kiểm tra các thí sinh / giáo viên / học sinh tại tổ chức hoặc cơ sở đào tạo, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách bài thi Aptis của Hội đồng Anh để được thông tin chi tiết hơn về quy trình. 

Thông tin liên quan