Dr Veronica Benigno

Veronica Benigno được trao bằng Tiến sỹ Châu Âu trong lĩnh vực Ngôn ngữ học và Sư  phạm sau khi hoàn thành nghiên cứu về thành ngữ dựa trên kho ngữ liệu tại ba trường đại học khác nhau tại Ý, Pháp và Hà Lan. Tại Pearson, cô tiến hành nghiên cứu từ vựng dựa trên kho ngữ liệu và phụ trách công tác nghiên cứu và xác trị để hỗ trợ các sản phẩm giảng dạy và khảo thí. 

Veronica đã làm việc nhiều năm trên các cương vị là người biên soạn từ điển, giảng viên tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Pháp, và trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Quan tâm nghiên cứu của cô chủ yếu tập trung vào mô tả năng lực ngôn ngữ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu về từ vựng, kiểm tra đánh giá và giao diện học tập/giảng dạy. Cô đã hai lần là thành viên ban tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên LTRC (Language Testing Research Colloquium). 

Abstract

Mục tiêu từ vựng và năng lực ngôn ngữ. Mô hình cho việc học tập, giảng dạy, và kiểm tra từ vựng.

Từ vựng là một cấu phần quan trọng trong năng lực giao tiếp. Mặc dù rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để định nghĩa về kiến thức từ vựng cả về mặt số lượng (độ lớn) và chất lượng (độ sâu), một khung tham chiếu vẫn cần được thiết lập để xác định số lượng và chủng loại từ vựng tiêu chuẩn mà người học cần nắm được, tương ứng với từng thang trình độ năng lực tăng dần. Hơn nữa, các ước lượng hiện có về kích thước vốn từ vựng đôi khi còn mâu thuẫn nhau. 

Bài trình bày này giới thiệu một khung phân cấp từ vựng, được xây dựng bằng cách kết hợp các dữ liệu về tần suất sử dụng trong các kho ngữ liệu và đánh giá xếp hạng của giáo viên về tính hữu dụng của từ vựng. Khung phân cấp này chỉ ra số lượng từ vựng và những trường nghĩa mà người học cần nắm được theo các mức năng lực tăng dần.  

Khung phân cấp bao gồm hơn 20.000 từ tố, 36.000 trường nghĩa từ, 80.000 ngữ đồng vị và 7.000 cụm từ. Trong giai đoạn đầu, các dữ liệu về tần suất sử dụng từ vựng được lấy từ một kho ngữ liệu tham khảo; sau đó nghĩa từ được chú thích theo từng chủ đề. Tiếp đó, giáo viên được yêu cầu đánh giá tính hữu ích của nghĩa từ trong giao tiếp trên thang điểm 1 đến 5. Trong bước cuối cùng, dữ liệu về tần suất sử dụng và đánh giá của giáo viên được phân tích và kết hợp trong một mô hình định lượng, để tạo nên khung phân cấp từ vựng.  

Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào mục tiêu hỗ trợ quá trình học tập, giảng dạy và kiểm tra từ vựng, thông qua việc cung cấp một mô hình xác suất về tầm quan trọng tương đối của từ vựng trong tiếng Anh. Nghiên cứu này được thực hiện để bổ sung chức năng hướng dẫn của các mô tả về năng lực “Can Do Statements” của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (Hội đồng Châu Âu, năm 2015), nhằm giúp người dùng có được một cơ sở hệ thống và nguyên tắc trong việc lựa chọn số lượng từ vựng cần thiết để thực hiện các hành vi giao tiếp khác nhau.