©

British Council

Xin vui lòng nhấn vào file dưới đây để xem nội dung chương trình dự kiến cho hai ngày hội thảo (13 và 14 tháng 10 năm 2016), xin lưu ý nội dung này có thể có sự thay đổi.