©

British Council 

Ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đã trở thành khái niệm quen thuộc ở Việt Nam ngày nay có phần nhờ những nỗ lực của Hội đồng Anh nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng như hỗ trợ các nghệ sĩ trong những năm qua.

Các câu chuyện