©

British Council

Hoạt động kinh doanh xã hội là động lực thúc đẩy các giá trị bền vững của doanh nghiệp và hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển xã hội. Hội đồng Anh đã đóng một vai trò tiên phong trong việc đưa doanh nghiệp xã hội vào luật pháp và phát triển các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam trong thập kỷ qua.

Các câu chuyện