©

British Council

Tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa các quốc gia như Vương quốc Anh và Việt Nam có thể được tăng cường đáng kể dựa trên các giá trị văn hóa không bị ngăn cách bởi ranh giới địa lý, thời gian hay quốc tịch.

Các câu chuyện