Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên chứng chỉ

Những sai sót thường gặp phải trên chứng chỉ có thể bao gồm những thông tin sai lệch hoặc chưa hoàn chỉnh, chẳng hạn như viết sai tên, địa chỉ, ngày sinh hoặc những thông tin khác

Bạn nên thông báo cho Hội đồng Anh hoặc thông báo cho giám thị tại địa điểm thi nếu bạn phát hiện bất cứ lỗi gì trên Giấy báo dự thi hoặc Giấy thông báo kết quả. Những chỉnh sửa trước ngày phát bằng sẽ không tính phí. Ngược lại, những chỉnh sửa sau ngày phát bằng sẽ có thể phát sinh phí