Chúng tôi áp dụng hiểu biết giáo dục quốc tế và sử dụng nguồn lực của mình một cách hiệu quả để đảm bảo rằng các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, thật sự bén rễ và dẫn đến sự thay đổi sâu sắc và lâu dài. Một số điển hình hợp tác thành công của chúng tôi với các đối tác bao gồm:

 

In this section