Trình độ A2 tương ứng với những người sử dụng tiếng Anh có thể hiểu những cách diễn đạt cơ bản và giao tiếp một cách đơn giản.

Điều quan trọng cần lưu ý là Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) là hệ thống xác định và diễn giải những mức độ khác nhau về khả năng diễn đạt và hiểu thông qua lời nói và văn bản đối với các ngôn ngữ như tiếng Anh. Khung tham chiếu này bao gồm 6 cấp độ: ba khối (A hoặc người sử dụng ngôn ngữ ở mức cơ bản, B hoặc người sử dụng ngôn ngữ một cách độc lập và C hoặc người sử dụng ngôn ngữ thành thạo), mỗi khối lần lượt được chia thành hai cấp độ nhỏ là 1 và 2.

KỸ NĂNG Ở TRÌNH ĐỘ A2

Khi đọc thông tin này, bạn có thể băn khoăn rằng năng lực ngôn ngữ nào có thể giúp xác định được một người đã đạt trình độ tiếng Anh A2? CEFR quy định những điều sau:

  • Học viên có thể hiểu các câu và cách diễn đạt thường dùng về các lĩnh vực kinh nghiệm có liên quan trực tiếp đến Học viên (ví dụ: thông tin hết sức cơ bản về cá nhân và gia đình, mua sắm, địa điểm yêu thích, việc làm, v.v.).
  • Học viên có thể giao tiếp trong những công việc đơn giản hằng ngày mà chỉ cần một lần trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những vấn đề quen thuộc thường ngày.
  • Học viên có thể sử dụng những thuật ngữ đơn giản để mô tả về các vấn đề trong quá khứ, môi trường và các vấn đề liên quan đến nhu cầu trước mắt của Học viên.

Xem thêm