Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế mô tả khả năng ngôn ngữ trên các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói.

Tại Hội đồng Anh, chúng tôi sử dụng CEFR trong quá trình tư vấn và kiểm tra để thấu hiểu trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn, mục tiêu bạn muốn đạt được và tìm ra khóa học phù hợp nhất với bạn.

Nếu bạn cần chứng minh trình độ tiếng Anh của mình để học tập, làm việc hoặc xin trợ cấp ở nước ngoài, CEFR có thể được áp dụng để so sánh mức điểm hoặc trình độ đạt được trong các kỳ thi như IELTS, Cambridge hoặc Aptis.

Có 5 trình độ đang được giảng dạy tại Việt Nam:   

  • Sơ cấp A1 – A2
  • Trung cấp B1 – B2 
  • Nâng cao C1 – C2 

CEFR Levels