©

British Council

Các khóa học tại Hội đồng Anh mang tới cho các phụ huynh

Các khóa học tiếng Anh của British Council tuân theo một chương trình học giúp học sinh trong độ tuổi từ 6 - 17 đạt được các mục tiêu ngôn ngữ.

In this section