Chương trình học tiếng Anh THCS

Học sinh trung học có thể phát triển tại Hội đồng Anh vì giáo viên của chúng tôi đảm bảo các em được thử thách một cách phù hợp và tham gia vào quá trình học tập của các em.

Các khóa học dành cho học sinh trung học sẽ:

  • tập trung vào mọi khía cạnh giao tiếp – nghe, nói, đọc và viết
  • bao gồm nhiều hoạt động và nhiều loại tài liệu học tập và công nghệ
  • phát triển các kỹ năng học tập chính để hỗ trợ cho quá trình tổ chức công việc cũng như theo dõi quá trình học tập và tiến bộ của các em
  • cung cấp cho học sinh các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho việc học tập trong tương lai, luyện thi, công việc và các tình huống xã hội

Xem thêm