How we teach adults

Giáo viên của chúng tôi áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy đã được kiểm chứng, tài liệu cập nhật và công nghệ tiên tiến để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Các hoạt động học tập theo nhiệm vụ sẽ giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ thực tế, giúp bạn tự tin sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế.

Tuân theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), các khóa học dành cho người lớn bao gồm:

  • hoạt động nhóm với các sinh viên khác ở cùng trình độ
  • các bài tập nói dựa theo kịch bản giúp tạo dựng sự tự tin cho bạn
  • các kỹ thuật giảng dạy hiện đại giúp trang bị cho bạn những kỹ năng của thế kỷ 21 để hỗ trợ cả mục đích xã hội và nghề nghiệp
  • phản hồi cá nhân thường xuyên để giúp theo dõi quá trình tiến bộ của bạn
  • nhiều tài nguyên bổ sung bao gồm MyClub - câu lạc bộ nói tiếng Anh miễn phí dành cho người lớn