Thành phần Ban giáo khảo

Ban Giám khảo có thể đến từ nhiều ngành nghề và lĩnh vực chuyên môn khác nhau, bao gồm: 

  • Khoa học
  • Truyền thông khoa học
  • Báo chí
  • Cựu thí sinh tham gia FameLab