Phương pháp Giảng dạy thành công - Teaching for Success của Hội đồng Anh giúp khách hàng nâng cao chất lượng dạy và học trong hệ thống giáo dục.

MỤC TIÊU

Giảng dạy thành công - Teaching for Success là phương pháp phát triển giáo viên mới của Hội đồng Anh nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên thông qua khung phát triển chuyên môn thường xuyên (CPD). Mục tiêu của phương pháp này là thiết lập hệ thống phát triển chuyên môn thường xuyên hiệu quả và bền vững, có tác động lâu dài trong việc phát triển giáo viên.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tất cả các giáo viên trên thế giới đều có cơ hội phát triển chuyên môn thường xuyên chất lượng cao nhằm cải thiện việc giảng dạy của họ và thúc đẩy thành công của học sinh.

PHƯƠNG PHÁP

Giáo viên sẽ cải thiện chất lượng giảng dạy khi các hoạt động đào tạo được thiết kế phù hợp và giúp họ xử lý các vấn đề họ sẽ gặp phải trên lớp. Do đó, quan trọng là phải tìm hiểu các nhu cầu của giáo viên là gì và các tiêu chuẩn giáo viên cần đáp ứng. Từ việc phân tích nhu cầu của giáo viên và các sở giáo dục và đào tạo, chúng tôi có thể thiết kế các chương trình phát triển chuyên môn thường xuyên theo yêu cầu, phù hợp với giáo viên và các lớp họ giảng dạy.

Giảng dạy thành công - Teaching for Success hỗ trợ một chuỗi các hoạt động phát triển chuyên môn, bao gồm cố vấn-metoring, dạy/cố vấn – coaching, nghiên cứu hành động, cộng đồng học tập, cũng như tài liệu tập huấn chất lượng cao, nhằm tạo ra những điều kiện tốt nhất để thực sự nâng cao chất lượng giảng dạy. Phương pháp Giảng dạy thành công - Teaching for Success giúp giáo viên nói rõ hiện họ đang biết gì và đang làm thế nào, và sau đó sẽ kết hợp những kiến thức và kỹ năng mới vào công việc hàng ngày của mình. 

GIẢNG DẠY THÀNH CÔNG - TEACHING FOR SUCCESS TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, chúng tôi hiện đang sử dụng phương pháp Giảng dạy thành công – Teaching for Success để nâng cao kỹ năng và kiến thức của hơn 1000 giáo viên tại các trường công lập. Tại các tỉnh khác nhau của Việt Nam, chúng tôi đang tập huấn cho giáo viên tiểu học và trung học về năng lực tiếng và phương pháp giảng dạy, cố vấn cho giáo viên thông qua các buổi dự giờ và phản hồi, khuyến khích giáo viên thực hành tự đánh giá thông qua nghiên cứu hành động và xây dựng các cộng đồng học tập để chia sẻ thực tiễn tốt nhất. 

Thông tin liên quan