Đoạn video này đề cập đến yếu tố cuối cùng mà bạn cần lưu ý khi luyện kỹ năng Nói và Phát âm tiếng Anh cho bài thi Nói IELTS: các điểm từ vựng được tính vào khung đánh giá của phần thi, bao gồm vị trí của từ, ý nghĩa, mức độ sử dụng các từ vựng học thuật hoặc thành ngữ thông dụng, và cách thức diễn đạt từ ngữ. Các gợi ý về cách luyện tập để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh cũng được nhắc đến trong đoạn video này.