Các khóa học dành riêng cho những giáo viên, chuyên viên và cấp quản lý giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao đang công tác tại các cấp học có giảng dạy tiếng Anh khác nhau (bậc tiểu học, bậc trung học, đào tạo nghề, v.v.)

 

Khóa học về Các kỹ năng hỗ trợ

 • Khóa học dành cho những giáo viên giàu kinh nghiệm mong muốn hỗ trợ các giáo viên khác hoặc các giáo sinh. 
 • Năm hội thảo bao gồm các chủ đề như phát triển các mối quan hệ hiệu quả, tìm hiểu về giáo viên, cách cho phản hồi, quan sát, giải quyết vấn đề và quản lý các cuộc họp.
 • Khóa học cung cấp cho những cán bộ đào tạo các kỹ năng thực tiễn cần thiết. 

 

 

Khóa học về Tạo động lực trong học tập

 • Khóa học dựa trên DVD dành cho những giáo viên giàu kinh nghiệm mong muốn hỗ trợ cho các giáo viên khác hoặc các giáo sinh. 
 • Năm hội thảo bao gồm các chủ đề như phát triển các mối quan hệ hiệu quả, tìm hiểu về giáo viên, cách cho phản hồi, quan sát, giải quyết vấn đề và quản lý các cuộc họp. 
 • Khóa học cung cấp cho những cán bộ đào tạo các kỹ năng thực tiễn cần thiết. 

• Chương trình về quản lý của chúng tôi dành cho các trưởng bộ môn và các cấp quản lý giáo dục bậc trung nhằm bồi dưỡng cho từng đối tượng học viên cụ thể về phương pháp chuyển từ phương pháp quản lý hiệu quả sang phương pháp lãnh đạo truyền cảm hứng.

 

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý

 • Chương trình về quản lý của chúng tôi dành cho các trưởng bộ môn và các cấp quản lý giáo dục bậc trung nhằm bồi dưỡng cho từng đối tượng học viên cụ thể về phương pháp chuyển từ phương pháp quản lý hiệu quả sang phương pháp lãnh đạo truyền cảm hứng.
 • Phát triển các kỹ năng lãnh đạo chính yếu.
 • Trang bị cho các cán bộ quản lý những kỹ năng nhằm tăng cường công tác dạy và học tại trường bằng cách lồng ghép vào khung chương trình đào tạo theo định hướng quốc tế và giáo dục toàn cầu.

Khóa học Phát triển Cán bộ đào tạo

 • Đây là khóa học dành cho những giáo viên mong muốn phát triển các kỹ năng để trở thành các cán bộ đào tao
 • Sáu hội thảo bao gồm các chủ đề như vai trò của giảng dạy và tập huấn, các phong cách học tập, cách tạo động lực, cách cho phản hồi, cách đánh giá nguồn học liệu, và các vấn đề liên quan đến việc trình bày bài giảng mang tính thực tiễn.