Đoạn video này đề cập đến một yếu tố quan trọng mà bạn cần quan tâm khi luyện kỹ năng Nói và Phát âm tiếng Anh cho bài thi Nói IELTS: các điểm ngữ pháp được tính vào khung đánh giá của phần thi, bao gồm việc cân bằng chính xác giữa các đoạn, sử dụng những cấu trúc phức tạp cũng như các loại thì trong từng phần khác nhau của bài thi. Đoạn video cũng gợi ý một số tài liệu và hoạt động nhằm giúp bạn nâng cao trình độ ngữ pháp.