Lưu ý: Chính sách dưới đây chỉ áp dụng đối với thí sinh thi IELTS UKVI, bao gồm cả IELTS kỹ năng sống (Life Skills bậc A1 và B1). Với kỳ thi IELTS Học thuật và Tổng quát, vui lòng tham khảo tài liệu liên quan về các chính sách dành cho các bài thi IELTS thông thường.

A. Hủy thi IELTS UKVI

Thí sinh đã đăng ký thi IELTS UKVI tại Hội đồng Anh Việt Nam có thể hủy lịch thi IELTS UKVI vào bất cứ khi nào trước ngày thi (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) bằng cách thông báo cho Trung tâm Khảo thí Hội đồng Anh. Lệ phí thi của bạn sẽ được hoàn trả dựa trên trên thời điểm hủy thi của thí sinh (loại trừ các tình huống ngoại lệ được áp dụng), theo quy định của Trung tâm Khảo thí dưới đây:

1. Thời điểm hủy thi

1.1.  Hơn 14 ngày trước ngày thi

Nếu bạn hủy đăng ký thi IELTS UKVI trong vòng hơn 14 ngày trước kỳ thi, bạn sẽ nhận được hoàn trả 75% tổng lệ phí thi.*

1.2. Trong vòng từ hai đến 14 ngày trước ngày thi

Nếu bạn hủy đăng ký thi IELTS trong vòng từ hai ngày đến 14 ngày trước ngày thi, bạn sẽ nhận được hoàn trả 50% tổng lệ phí thi.* 

1.3. Trong vòng hai ngày trước ngày thi

Nếu bạn hủy đăng ký thi IELTS UKVI trong vòng hai ngày trước ngày thi, bạn sẽ nhận được hoàn trả 25% tổng lệ phí thi.*

1.4. Trong ngày thi hoặc sau ngày thi

Nếu bạn hủy đăng ký thi IELTS UKVI vào đúng ngày thi hoặc sau ngày thi, bạn sẽ không được hoàn tiền.

*thí sinh có thể phải chịu phí chuyển khoản nếu có

2. Những ngoại lệ dành cho thí sinh

Bạn có thể đề nghị Trung tâm Khảo thí xem xét trường hợp ngoại lệ bằng văn bản gửi tới chúng tôi trước ngày thi và tối đa không quá năm ngày làm việc sau ngày thi IELTS UKVI với trường hợp không thể tham gia kỳ thi. Trung tâm Khảo thí sẽ đánh giá yêu cầu xét trường hợp ngoại lệ của bạn và cố gắng phản hồi lại trong vòng bảy ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo của bạn bằng văn bản. 

Tất cả các yêu cầu xin xét trường hợp ngoại lệ và các hồ sơ của thí sinh đi kèm phải nhận được bởi Trung tâm Khảo thí trong vòng chậm nhất là năm ngày làm việc sau ngày thi UKVI của thí sinh.

Nếu hồ sơ của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được khoản hoàn trả toàn bộ lệ phí thi trừ đi phí hành chính không quá 25%.*

Nếu hồ sơ về trường hợp đặc biệt của thí sinh không được duyệt bởi Trung tâm Khảo thí, khi đó các điều khoản nêu trong phần 1 sẽ được áp dụng.

Chúng tôi định nghĩa các trường hợp ngoại lệ của thí sinh bao gồm:

  • Các bệnh nghiêm trọng khiến thí sinh không thể tham gia thi hay hoạt động bình thường vào ngày thi. Các tình trạng này cần có hồ sơ y tế và xác nhận bởi bác sĩ có đủ năng lực chuyên môn.
  • Thí sinh có các bằng chứng chứng minh tổn thất, chấn thương tâm lý hay hoàn cảnh gian khổ trong một thời điểm đặc biệt.
  • Nghĩa vụ quân sự

*thí sinh có thể phải chịu phí chuyển khoản nếu có

3. Những ngoại lệ đối với trung tâm khảo thí

Trong những tình huống hoặc sự cố phát sinh ngoài tầm kiểm soát, Hội đồng Anh có thể hủy việc tổ chức thi IELTS UKVI và thông báo trước cho thí sinh. Những tình huống này bao gồm và không giới hạn các điều kiện thời tiết cực đoan, thảm họa, thiên tai, bạo loạn dân sự và biến động ngành.

Trong những tình huống này, Trung tâm Khảo thí sẽ cập nhật thường xuyên thông tin cho thí sinh nhất có thể và đưa ra cho bạn lựa chọn như:

  • Hoàn trả toàn bộ lệ phí thi* hoặc,
  • Dời ngày thi IELTS UKVI sang lịch thi gần nhất và thuận tiện cho thí sinh.

Trong trường hợp Trung tâm Khảo thí hủy bỏ đợt thi trong những tình huống nằm trong tầm kiểm soát của Trung tâm thì ngoài việc hoàn trả toàn bộ lệ phí thi hay chuyển tới một ngày thi khác, bạn có thể được yêu cầu bồi thường cho những chi phí đã phát sinh. Những chi phí này sẽ được đánh giá bởi Trung tâm Khảo thí và bất cứ khoản bồi thường nào sẽ được chi trả phụ thuộc vào các điều kiện dưới đây:

  • Trung tâm Khảo thí sẽ đánh giá quyết định hủy bỏ đợt thi có nằm trong khả năng kiểm soát hay không.
  • Bất cứ khoản bồi thường nào được chi trả sẽ chỉ giới hạn vào chi phí đi lại và ăn ở của thí sinh, cụ thể là:

- trực tiếp phát sinh do nằm trong kế hoạch tham gia thi trong ngày thi,

- được đính kèm với (các) biên lai thanh toán,

- được chứng minh rằng các khoản thanh toán chi phí đi lại và/hoặc ăn ở bị hủy bỏ là những khoản phí không được hoàn trả bởi nhà cung cấp dịch vụ,

- được tham chiếu với các mức giá thị trường hợp lý thấp nhất đối với các chi phí yêu cầu bồi thường (việc này sẽ được thực hiện bởi Trung tâm Khảo thí).

  • Nếu quãng đường bạn di chuyển đến địa điểm thi xa hơn khoảng cách địa lý thông thường, Trung tâm Khảo thí sẽ cho rằng yêu cầu bồi thường của bạn là không hợp lý.

*thí sinh có thể phải chịu phí chuyển khoản nếu có

B. Chuyển lịch thi

4.1. Hơn 14 ngày trước ngày thi

Bạn có thể thay đổi ngày thi IELTS UKVI vào bất cứ lúc nào trong vòng 14 ngày trước ngày thi.

Khi yêu cầu dời ngày thi, bạn phải chọn một ngày thi mới, nếu có, trong vòng ba tháng kể từ ngày thi cũ. Nếu ngày thi bạn lựa chọn nằm ngoài khoảng thời gian ba tháng tính từ ngày thi cũ thì yêu cầu chuyển ngày thi của bạn sẽ bị hủy bỏ.

Trung tâm Khảo thí sẽ thu một khoản phí hành chính lên tới tối đa 25% tổng lệ phí thi.*

4.2. Trong vòng 14 ngày trước ngày thi

Bất cứ yêu cầu chuyển ngày thi của thí sinh trong vòng 14 ngày trước ngày thi đều được xem là thí sinh hủy thi. Vui lòng tham khảo mục A về quy định hủy thi dành cho thí sinh thi IELTS UKVI.

Lưu ý

i. Trung tâm Khảo thí chịu mọi trách nhiệm và chi phí cho các khoản hoàn lệ phí thi và chuyển ngày thi cho thí sinh.

ii. Theo mục A.2., Trung tâm Khảo thí sẽ chịu trách nhiệm đối với các quyết định có liên quan đến các yêu cầu bồi thường của thí sinh trong những trường hợp ngoại lệ.

iii. Theo đoạn A.3., Trung tâm Khảo thí sẽ chịu trách nhiệm đối với các quyết định có liên quan đến yêu cầu bồi thường, bao gồm cả việc đánh giá thí sinh có đủ điều kiện và số tiền được chi trả.

iv. Nếu luật bảo vệ người tiêu dùng ở đất nước mà bạn đã đăng ký tham gia thi IELTS cung cấp các quyền lợi về hủy thi và chuyển ngày thi có lợi cho thí sinh hơn các quyền được nêu trên đây, khi đó luật bảo vệ người tiêu dùng địa phương sẽ áp dụng.

*thí sinh có thể phải chịu phí chuyển khoản nếu có.