Aptis Grammar and Vocabulary Demo Test

Cấu phần Ngữ pháp Từ vựng là cấu phần bắt buộc của bài thi Aptis.  Bài thi cho phép các tổ chức/cơ sở đào tạo kiểm tra tất cả 4 kỹ năng - Đọc, Viết, Nghe và Nói cùng lúc với Cấu phần bắt buộc (Ngữ pháp và Từ vựng) hoặc chỉ kiểm tra một kỹ năng duy nhất, ví dụ kỹ năng Nghe.

Tìm hiểu về Cấu phần Ngữ pháp Từ vựng của bài thi Aptis

Cấu phần Ngữ pháp Từ vựng của bài thi Aptis bao gồm hai phần. Trong phần đầu tiên (Ngữ pháp), bạn sẽ trả lời 25 câu hỏi. Hầu hết các câu hỏi đều kiểm tra ngôn ngữ viết chuẩn mực của tiếng Anh. Ngoài ra, sẽ có một số lượng nhỏ các câu hỏi về tiếng Anh nói, ví dụ như sử dụng ngữ pháp phù hợp trong một tình huống đặc biệt (ví dụ, tình huống trang trọng hoặc thông thường trong đời sống). Toàn bộ 25 câu hỏi đều ở dạng câu hỏi trắc nghiệm với 3 phương án lựa chọn.

Trong phần thứ hai (từ vựng), bạn sẽ trả lời 25 câu hỏi. Các câu hỏi này được chia theo nhóm gồm năm từ (là những từ được kiểm tra) đi kèm với 10 lựa chọn.

Các dạng câu hỏi gồm có:

  • Nối từ: tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho.
  • Định nghĩa từ: ghép định nghĩa với từ đã cho. 
  • Sử dụng từ: hoàn thành câu bằng cách chọn một từ đúng. 
  • Tìm cặp từ hay tổ hợp từ: Đây thường là những câu hỏi khó nhất, bởi bạn cần biết từ nào (trong danh sách) thường đi với từ đã cho (ví dụ, birthday card (thiệp sinh nhật) là cặp từ thông dụng; còn blue card (thiệp xanh) không phải cặp thông dụng).

Làm thử bài thi Ngữ pháp và Từ vựng Aptis ngay tại đây.

Ý nghĩa của kết quả bài thi Aptis 

Bạn sẽ nhận được kết quả tham chiếu theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Kết quả bài thi sẽ thể hiện mức trình độ của bạn theo Khung CEFR (từ A1 đến C hoặc đến C2, tùy thuộc vào loại hình bài thi Aptis bạn lựa chọn) cho từng kỹ năng. Nếu bạn làm bài thi cho 4 kỹ năng, bạn sẽ nhận được mức trình độ CEFR tổng quát và điểm số theo thang từ 0-50 cho từng kỹ năng. 

Nếu bạn sử dụng bài thi Viết Aptis để đánh giá và kiểm tra các thí sinh / giáo viên / học sinh tại tổ chức hoặc cơ sở đào tạo, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách bài thi Aptis của Hội đồng Anh để được thông tin chi tiết hơn về quy trình. 

Thông tin liên quan