Hội chợ Nghệ thuật Đường phố 2016  ©

Hanoi Creative City

Nhà báo và tư vấn truyền thông Trương Uyên Ly thông qua phương pháp nhân học tiếp cận nghiên cứu về các không gian sáng tạo và những vấn đề về chính sách liên quan đến hoạt động của các không gian này. Báo cáo này mở đầu với tổng quan về tình hình của ngành công nghiệp văn hóa/sáng tạo và không gian sáng tạo với những phân tích về vị trí trong hệ thống pháp luật.

Phần chính của báo cáo trình bày những thông tin được chia sẻ trong những đối thoại với chủ, quản lý, và cộng tác viên của các không gian sáng tạo để đưa ra một bức tranh thực về việc điều hành không gian sáng tạo. Ý kiến đóng góp từ các không gian sáng tạo được trình bày một cách rất cụ thể trong toàn bộ báo cáo, đặc biệt là về các các mong đợi từ những người làm chính sách, và gợi ý của những không gian sáng tạo làm sao để vượt qua được những khó khăn hiện tại.

Phần cuối của báo cáo đưa ra ước tính về quy mô của cộng đồng sáng tạo Việt Nam với khoảng 100,000 người tham gia tại các địa điểm có thực và trực tuyến. Kết luận chính của dự án nhấn mạnh vào sự thiếu hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền địa phương và các không gian sáng tạo như là một trong những thách thức lớn nhất. Việc các không gian sáng tạo và các cộng đồng, mạng lưới xung quanh những không gian này đang dần lớn mạnh đồng thời cũng đặt ra vấn đề là họ cần có sự hỗ trợ của chính phủ với những chính sách mang tính thực tiễn cũng như những hành động và quyết định nhất quán từ phía chính quyền từ cấp trung ương đến địa phương để làm tăng mức độ đóng góp của các không gian sáng tạo và nền kinh tế văn hóa và sáng tạo nói chung.