Chung sống trên thiên đường, 2009 – 2011, sắp đặt đa chất liệu, Trung Tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom ©

Nguyễn Mạnh Hùng

Phần tóm lược của báo cáo này nhằm xem xét vai trò và sự đóng góp của các không gian đối với nền kinh tế sáng tạo, và sự hỗ trợ của các chính sách/chính phủ đối với sự phát triển của các không gian sáng tạo được minh hoạ bằng các ví dụ chủ yếu đến từ Anh và Châu Âu. Cách tiếp cận sử dụng trong báo cáo này được đề cập sau phần tóm tắt. Phần đầu tiên của báo cáo xác định vai trò của các không gian sáng tạo đối với sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo. Nội dung tập trung phân tích tính đặc thù của nền kinh tế sáng tạo và sự khác biệt của nó với “văn hoá” và “nền kinh tế”. Phần này cũng mô tả một số đặc điểm chính của nền kinh tế sáng tạo. 

Phần thứ hai của báo cáo tập trung xem xét thế nào là một không gian sáng tạo, định nghĩa và chức năng của nó theo cách nhìn của các nước Châu Âu. Các không gian sáng tạo được xem là nền tảng của việc xây dựng năng lực trong nền kinh tế sáng tạo.

Phần thứ ba trả lời câu hỏi về chính sách. Vấn đề chuyển đổi chính sách liên quan đến chuyển giao tri thức, điều này lại phụ thuộc vào bối cảnh, và trong đó bản thân “đối tượng” chuyển giao phải trải qua quá trình chuyển đổi, từ đó tạo ra sự sáng tạo hoặc đổi mới. Học hỏi từ kinh nghiệm của châu Âu, báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các chiến lược xây dựng năng lực địa phương với những cộng đồng sáng tạo để xác định được nguồn lực cũng như những mặt hạn chế; điều này khác với việc áp đặt từ trên xuống một hình thức và định dạng chung chung về một không gian sáng tạo. Báo cáo cho thấy chiến lược của một không gian sáng tạo nên là một quá trình bồi dưỡng kiến thức và xây dựng năng lực.

Báo cáo này mở đầu cho một quá trình tìm hiểu. Những buổi hội thảo và phỏng vấn với những người quản lý không gian sáng tạo cho phép thử nghiệm cơ cấu tổ chức và tìm hiểu thêm về những thách thức của địa phương đối với việc hình thành các không gian sáng tạo.