©

British Council

Thông tin cập nhật nhất về chính sách, quy định, các biện pháp và hành động của Chính phủ Anh và các trường trong thời gian dịch Covid-19. 

Group StudyUK101 

Mời ban truy cập Group StudyUK101, một page được Hội đồng Anh hợp tác với page IELTS Face-Off lập ra, để cập nhật các thông tin mới nhất về chính sách, quy định, và các biện pháp và hành động của Chính phủ Anh và các trường trong thời gian dịch Covid-19