The Inclusion, Mobility, and Multilingual Education Conference  ©

British Council

Hội thảo Hòa nhập, Dịch chuyển và Giáo dục đa ngôn ngữ : Khám phá vai trò của ngôn ngữ trong giáo dục và phát triển là một sự kiện mới, kết hợp Hội thảo Giáo dục đa ngôn ngữ lần thứ sáu và Hội thảo Ngôn ngữ và phát triển lần thứ 13 (LDC), nhằm giải quyết những vấn đề chính hiện nay liên quan tới ngôn ngữ, sự dịch chuyển của nhân loại, giáo dục đa ngôn ngữ và phát triển.

Hội thảo sẽ được tổ chức từ 24 tới 26 tháng Chín 2019 tại Khách sạn Amari Watergate, Bangkok, Thái Lan. Hội thảo đã bắt đầu mở đăng ký từ nay đến hết ngày 31 tháng Tám 2019.

Hội thảo Hòa nhập, Dịch chuyển và Giáo dục đa ngôn ngữ sẽ:

  • khám phá cách tiếp cận đa ngôn ngữ mở và toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục và xã hội ngày càng rộng lớn hơn, có thể tối đa hóa kết quả và phúc lợi cho các nhóm khác nhau và cho dân số ngày càng di động
  • tạo liên kết giữa chính sách, thực tiễn và nghiên cứu về cách tiếp cận đa ngôn ngữ có thể được dùng để thúc đẩy sự tham gia, tiếp cận và học tập của trẻ em và người lớn từ các cộng đồng di động và tách biệt
  • nghiên cứu vai trò và sự cân bằng giữa các ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ địa phương, quốc gia và quốc tế trong bối cảnh dân số di động và đa dạng, và thực tiễn xã hội và giáo dục
  • xác định những chính sách trọng tâm cho việc thúc đẩy các cách tiếp cận đa ngôn ngữ tới việc hoạch định chính sách giáo dục, học tập và phát triển
  • nâng cao nhận thức của những người tham gia trong các lĩnh vực chủ đề quan trọng này.