©

Mat Wright

Thư mời nộp hồ sơ

Hội đồng Anh Việt Nam mời các trường đại học và các tổ chức của Việt Nam và Vương quốc Anh nộp hồ sơ cho các dự án thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác đối tác lần đầu  trong lĩnh vực Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và mở rộng mạng lưới hợp tác giáo dục đại học Việt Nam –Vương quốc Anh. 

Thời hạn nộp hồ sơ: được gia hạn đến 12.08.2016.

GIỚI THIỆU

Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP) là sáng kiến của Hội đồng Anh Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Từ năm 2013, 24 dự án hợp tác đã nhận được quỹ hỗ trợ HEP và các quỹ tương tự khác với tổng ngân sách hỗ trợ từ Hội đồng Anh là 383,271 bảng Anh và số vốn đối ứng tương đương từ các đối tác.

MỤC TIÊU

Mục tiêu của Quỹ HEP là nhằm khai thác thế mạnh hàng đầu của Vương quốc Anh về năng lực giảng dạy, học tập, đổi mới và nghiên cứu để đóng góp vào sự phát triển của giáo dục, nghiên cứu và đổi mới trong giáo dục đại học tại Việt Nam

Nguồn quỹ nhằm hỗ trợ quỹ đầu tư ban đầu cho những dự án hợp tác của Việt Nam và Vương quốc Anh theo hình thức và trong các lĩnh vực được đề cập trong hình thức hợp tác và lĩnh vực ưu tiên bên dưới.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Quỹ HEP dành hỗ trợ cho những chương trình hợp tác theo hình thức:

1. Cải cách chính sách giáo dục: nhằm hỗ trợ cho chương trình Cải cách Giáo dục Đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học của các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh

2. Giáo dục xuyên quốc gia: thực hiện các chương trình giáo dục xuyên quốc gia theo hình thức:

 • Thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục Vương quốc Anh qua cơ sở ở nước ngoài
 • Thực hiện giảng dạy chương trình lấy bằng cấp của Vương quốc Anh qua các chương trình hợp tác với các trường đại học nước ngoài
 • Giảng viên của Vương quốc Anh thực hiện giảng dạy/huấn luyện tại các trường nước ngoài

3. Phát triển hợp tác trong nghiên cứu và phát triển: trong những lĩnh vực là thế mạnh của Vương quốc Anh và cũng là nhu cầu phát triển của Việt Nam

4. Hợp tác với doanh nghiệp

NHỮNG LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Những lĩnh vực ưu tiên trong năm 2016–2017 bao gồm:

 • Quản trị trường đại học và tự chủ
 • Đảm bảo chất lượng
 • Tăng cường kỹ năng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ

Các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp ở Việt Nam và Vương quốc Anh có thể nộp hồ sơ.

Những dự án có sự tham gia của doanh nghiệp từ Việt Nam và/hoặc Vương quốc Anh hoặc đề xuất của một nhóm trường nhiều hơn hai đối tác sẽ có lợi thế.

NGUỒN QUỸ

Tổng nguồn quỹ trong năm 2016 là 30,000 (ba mươi nghìn) bảng Anh. Các đơn vị nộp hồ sơ có thể gọi hỗ trợ tối đa là 15,000 bảng Anh từ nguồn quỹ.

Các đơn vị nộp hồ sơ cần phải đóng góp tối thiểu 50 phần trăm (50%) vốn đối ứng cho toàn dự án theo hình thức tiền mặt. Số vốn đối ứng này cần được chuyển vào tài khoản Hội đồng Anh cho các thủ tục hành chính để đảm bảo cam kết của đơn vị đối ứng. 

Vốn đối ứng là đóng góp của đơn vị nộp hồ sơ để đảm bảo kết quả và tính bền vững của dự án. Đây KHÔNG phải là thu nhập của Hội đồng Anh. Toàn bộ ngân sách cho dự án (50% từ Hội đồng Anh, 50% vốn đối ứng) sẽ được sử dụng để thực hiện dự án.

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

Các hồ sơ sẽ được xem xét và đánh giá bởi một hội đồng, dựa theo các tiêu chí và một bảng điểm thống nhất.

Những tiêu chí để đánh giá hồ sơ bao gồm:

 • có sự tham gia của cả trường đại học Vương quốc Anh và Việt Nam
 • mức độ hồ sơ đáp ứng mong đợi của dự án về mục tiêu, hình thức, ưu tiên, sự phù hợp và tính khả thi
 • mức độ lý thú, sáng tạo và ảnh hưởng của dự án
 • mức độ tiềm năng về tác động mà dự án mang lại không chỉ cho các đơn vị tham gia dự án
 • tiềm năng về tính bền vững của dự án sau khi nguồn quỹ kết thúc
 • sự hỗ trợ của ban quản lý từ các đơn vị tham gia nộp hồ sơ
 • số người và đơn vị sẽ được ảnh hưởng bởi dự án trong suốt thời gian thực thi dự án
 • đề xuất về việc quản lý dự án và ngân sách cho dự án
 • sự tham gia của chính phủ và/hoặc doanh nghiệp từ Vương quốc Anh hoặc Việt Nam hoặc đề xuất của một nhóm trường nhiều hơn hai đối tác sẽ là một lợi thế
 • khả năng đóng góp 50 phần trăm (50%) vốn đối ứng theo hình thức tiền mặt cho dự án.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ có thể được nộp từ các đơn vị giáo dục hay doanh nghiệp. Hồ sơ cần nêu rõ đối tác phụ trách chính và việc phân phối nguồn quỹ qua kế hoạch hoạt động và thời gian cụ thể.

Các đơn vị nộp hồ sơ cần hoàn tất đề xuất dự án (Form 1) và nộp về cho Hội đồng Anh. Nếu đề xuất dự án được duyệt, các đơn vị nộp hồ sơ cần điền hồ sơ đầy đủ (Form 2). Trong trường hợp đơn vị nộp hồ sơ bao gồm nhiều đơn vị, hồ sơ cần được nộp bởi đối tác chính.

Hồ sơ sẽ được đánh giá theo thời gian như trong mục mốc thời gian quan trọng.

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

01.07.2016 Thông báo dự án
12.08.2016 Nộp hồ sơ để xuất sơ lược dự án
19.08.2016 Đánh giá hồ sơ đề xuất và thông báo nộp hồ sơ hoàn chỉnh
09.09.2016 Nộp hồ sơ hoàn chỉnh
16.09.2016 Thông báo chấp thuận và làm thỏa thuận
19.09.2016 Thực hiện việc chuyển vốn đối ứng, và giải ngân ngân sách lần 1. Dự án bắt đầu khởi động. 
03.01.2017 Nộp báo cáo giữa kỳ, và Hội đồng Anh đánh giá về việc giải ngân ngân sách lần 2 
30.06.2017 Nộp báo cáo kết thúc dự án cho Hội đồng Anh

NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ đề xuất sơ lược và hồ sơ đầy đủ cần được hoàn tất và gởi qua email theo thời hạn trong mục "Mốc thời gian quan trọng" trên đây tới:

Phi Phan
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)
T: +84 (0)8 3823 2862 (máy lẻ. 2500)
E: Phi.Phan@britishcouncil.org.vn     

NHỮNG MẪU HỒ SƠ QUAN TRỌNG

 • Form 1 – HEP 2016 – Concept note application form (tải từ mục download phía dưới)
 • Form 2 – HEP 2016 – Full proposal application form (tải từ mục download phía dưới)
 • Form 3 – HEP 2016 – Interim report template (tải từ mục download phía dưới)
 • Form 4 – HEP 2016 – End-of-project report template (tải từ mục download phía dưới)

CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG, ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP

Chính sách bình đẳng, đa dạng và hòa nhập là cốt lõi trong mục tiêu hợp tác văn hóa của Hội đồng Anh. Chính sách này đóng góp tăng cường sự tin tưởng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau mà Hội đồng Anh và Vương quốc Anh luôn nỗ lực để đạt được. Chính sách bình đẳng của chúng tôi cam kết không phân biệt độ tuổi, giới tính, khiếm khuyết thể chất, tôn giáo, thiên hướng giới tính, sắc tộc và cân bằng cuộc sống-công việc của mọi công dân. Các dự án được thực hiện bởi các đối tác cũng không được đi ngược với chính sách này.