©

British Council

Trước tình hình thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19, một điều rõ ràng nhất lúc này là chúng ta chỉ có thể vượt qua đại dịch bằng việc sát cánh bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau bằng bất cứ cách nào.

Tại Hội đồng Anh, kiến tạo cơ hội cho mọi người được học tập, được truyền cảm hứng, kết nối và trao đổi ý tưởng thông qua văn hoá và giáo dục là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã tổng hợp các nguồn tư liệu và nền tảng trực tuyến tốt nhất để các bạn có thể tận dụng tối đa trong quá trình học tập, khơi nguồn cảm hứng và sáng tạo.