Kể từ ngày thi 11 tháng 9 năm 2023, chứng chỉ Aptis ESOL sẽ có một số điểm cập nhật, giúp chứng chỉ của thí sinh được xác thực trực tuyến một cách nhanh chóng. 

Chứng chỉ Aptis ESOL có những điểm cập nhật nào?

Mã QR sẽ được hiển thị ở đầu trang và đường dẫn URL tương ứng sẽ được thêm vào ở cuối trang trên mặt trước của chứng chỉ. Mã QR và đường dẫn URL này đều là duy nhất cho mỗi chứng chỉ. 

Tại sao mã QR và đường dẫn URL được hiển thị trên chứng chỉ?

Mỗi mã QR và đường dẫn URL sẽ liên kết tới thông tin xác thực chứng chỉ Aptis ESOL của thí sinh. Thông tin cung cấp sẽ bao gồm ngày cấp chứng chỉ và mã số xác minh chứng chỉ dựa trên công nghệ blockchain - cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép chia sẻ thông tin minh bạch.

Xác thực chứng chỉ là gì?

Việc xác thực chứng chỉ sử dụng công nghệ blockchain cho phép các chứng chỉ được mã hóa, giúp ngăn chặn bất kỳ sự gian lận nào trong việc thay đổi thông tin hiển thị trên chứng chỉ.

Tại sao việc xác thực chứng chỉ Aptis ESOL lại quan trọng?

Việc xác thực chứng chỉ Aptis ESOL đóng vai trò quan trọng vì các cơ quan/tổ chức công nhận và sử dụng kết quả thi Aptis ESOL có thể độc lập xác thực chứng chỉ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài mã QR và đường dẫn URL, chứng chỉ Aptis ESOL còn điểm nào cập nhật nữa không?

Ngoài mã QR và đường dẫn URL, trên mặt trước của chứng chỉ Aptis ESOL có một số cập nhật không đáng kể về từ ngữ. Bố cục cơ bản và nhận diện hình ảnh của chứng chỉ Aptis ESOL vẫn được giữ nguyên. Mặt sau của chứng chỉ cũng không có sự thay đổi.

Chứng chỉ Aptis ESOL cấp trước ngày 11 tháng 9 năm 2023 và chứng chỉ cập nhật có giá trị như nhau hay không?

Các chứng chỉ Aptis ESOL nêu trên đều có giá trị như nhau.

Việc cấp thêm chứng chỉ hay xác thực/hậu kiểm chứng chỉ Aptis ESOL cấp trước ngày 11 tháng 9 năm 2023 hoặc mẫu cập nhật có thay đổi hay không?

Việc cấp thêm chứng chỉ hay xác thực/hậu kiểm chứng chỉ Aptis ESOL cấp trước ngày 11 tháng 9 năm 2023 hoặc chứng chỉ cập nhật đều không có sự thay đổi. Trong vòng hai năm kể từ ngày thi, đối với tất cả các thí sinh đã thi và nhận chứng chỉ Aptis ESOL, Hội đồng Anh vẫn tiếp tục tiến hành xác thực/hậu kiểm kết quả hoặc cấp chứng chỉ thêm như mẫu đã cấp theo đúng quy trình nếu thí sinh và các tổ chức, cơ quan hay cơ sở giáo dục công nhận có yêu cầu như thông tin đã đăng tải trên trang web của Hội đồng Anh. 

Riêng với chứng chỉ Aptis ESOL cập nhật, các tổ chức, cơ quan hay cơ sở giáo dục công nhận có thể quét mã QR trên mỗi chứng chỉ để trực tiếp xác thực chứng chỉ Aptis ESOL của thí sinh.

Việc cập nhật chứng chỉ Aptis ESOL có làm thay đổi cấu trúc và định dạng của bài thi?

Việc cập nhật chứng chỉ Aptis ESOL không làm ảnh hưởng hay có sự thay đổi về cấu trúc và định dạng của bài thi.