Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi Viết bài luận tiếng Anh IELTS. Đoạn video này đề cập đến phạm vi ngữ pháp và tiêu chí chính xác được tính vào khung đánh giá của phần thi Viết IELTS. Đoạn video cũng gợi ý cho bạn cách nâng cao trình độ ngữ pháp.