Nâng cao điểm số IELTS của bạn trong quá trình luyện kỹ năng Viết bài luận tiếng Anh bằng cách hiểu rõ yếu tố Trả lời đúng và đạt yêu cầu cho phần IELTS Writing Task 1 và Trả lời đầy đủ các yêu cầu của đề bài cho phần IELTS Writing Task 2 được tính vào khung đánh giá của phần thi Viết IELTS. Đoạn video đề cập đến các gợi ý để cải thiện cách viết hiệu quả cho bài thi IELTS.