Bạn chắc chắn sẽ cải thiện được điểm số IELTS của bản thân khi luyện tập Viết bài luận tiếng Anh hàng ngày và tìm hiểu những yêu cầu về cách viết mạch lạc và kết nối các đoạn văn trong bài viết IELTS trong đó bao gồm cả cách sử dụng thành thạo các liên kết từ, chia đoạn văn một cách thỏa đáng và các câu chủ đề thích hợp. Cung cấp cho bạn một số gợi ý về cách rèn luyện và cải thiện kỹ năng viết mạch lạc cũng như cách sử dụng các liên kết từ.