Chúng tôi tạo ra các cơ hội cho mọi người, ở Việt Nam, khu vực Đông Á và trên toàn thế giới.

Chúng tôi hỗ trợ các nhóm xã hội để đạt được những thay đổi trong giáo dục, kỹ năng, khu vực công, xã hội dân sự và tư pháp. 

Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế, chúng tôi quản lý và triển khai các sáng kiến phát triển ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. 

Các mạng lưới vững mạnh ở các nước giúp chúng tôi có được sự hiểu biết vững vàng về những thách thức người dân Việt Nam đang đối mặt. Hiểu biết này cùng với chuyên môn mà chúng tôi có được trên toàn cầu cho phép chúng tôi đem đến những giải pháp kinh tế đồng thời đáp ứng cả hai yếu tố hiệu quả và bền vững. 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI Ở VIỆT NAM: TĂNG CƯỜNG THỰC THI CÔNG LÝ CHO MỌI NGƯỜI

Một phần quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi là góp phần xây dựng một hệ thống pháp lý độc lập và công bằng như là một nhân tố quan trọng để tạo ra một xã hội bình đẳng. Vai trò của chúng tôi trong Chương trình Đối tác Tư pháp do Liên minh Châu Âu, Đan Mạch và Thụy Điển tài trợ đã đóng góp vào việc sửa đổi một số luật quan trọng tại Việt Nam và đóng góp trong việc thực thi chiến lược trợ giúp pháp lý quốc gia. 

Hãy tìm hiểu thêm về Chương trình Đối tác Tư pháp.

Thông tin liên quan