Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự Film Scoring Workshop.

Hệ thống đã ghi nhận đơn đăng ký của bạn và Ban tổ chức sẽ phản hồi nếu hồ sơ của bạn được lựa chọn.  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng liên lạc qua địa chỉ email sau hong.pham@britishcouncil.org.vn