Én Xanh là chương trình có quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Chương trình đã được thực hiện thành công năm 2017 và tiếp tục được phát động cho năm 2019 với năm hạng mục: Nông nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu, du lịch, trao quyền cho phụ nữ và hòa nhập. 

Ngoài ba giải thưởng Én vàng, Én bạc, Én đồng, chương trình sẽ trao một Giải thưởng Hòa nhập cao cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc sáng kiến khởi nghiệp có nỗ lực lan tỏa xuyên suốt và mạnh mẽ nhất trong sự bình đẳng, đa dạng, hòa nhập trong các hoạt động của mình. 

Giải thưởng Hòa nhập cao có trị giá tiền mặt 30 triệu đồng (ba mươi triệu đồng). Giải thưởng này sẽ được lựa chọn và trao bởi Hội đồng Anh tại Việt Nam. 

Bình đẳng: Mọi người đối xử với nhau một cách công bằng, không có rào cản và cải thiện sự mất cân bằng nếu có, tạo điều kiện để các nhóm yếu thế có cơ hội tham gia đầy đủ tại nơi làm việc cũng như ở ngoài xã hội.

Đa dạng: tập trung vào việc tôn trọng sự khác biệt và sự tương đồng một cách hiệu quả nhất giữa mọi người vì lợi ích của các tổ chức và xã hội. 

Hòa nhập: tạo điều kiện và khuyến khích tất cả mọi người được tham gia vào tất cả các hoạt động tại nơi làm việc và xã hội. 

Cụ thể hơn, yếu tố bình đẳng, đa dạng và hòa nhập là không phân biệt về tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính bao gồm chuyển giới, HIV/AIDS, tình trạng hôn nhân bao gồm kết hợp dân sự (mối quan hệ hợp pháp giữa hai cá nhân đồng giới), thai sản, quan điểm chính trị, chủng tộc/dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng, khuynh hướng tình dục, nền tảng kinh tế - xã hội, lịch sử án tích, là thành viên Ban chấp hành công đoàn hoặc thành viên công đoàn, mô hình làm việc, có hoặc không có người phụ thuộc, hoặc bất cứ các nhân tố không liên quan khác. 

Chương trình luôn tuân thủ và đẩy mạnh nhận thức về quyền bình đẳng bằng lời nói và hành động nhằm tránh việc phân biệt đối xử trở thành nguyên nhân chính tạo ra rào cản cho việc tiếp cận với các cơ hội bình đẳng, hòa nhập và nhân quyền. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm chính sách của Hội đồng Anh về bình đẳng, đa dạng và hòa nhập.

Để đăng ký tham gia giải thưởng Hòa nhập cao, vui lòng điền vào bản đăng ký tham gia chương trình Én Xanh và hoàn thành các câu hỏi của giải thưởng Hòa nhập cao. Tải về bản đăng ký tại đây.