©

British Council

TỔNG QUAN

Dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV) được thực hiện nhằm đóng góp cho Chương trình phòng chống mua bán người ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình 130/CP) và Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh về hợp tác phòng, chống tệ nạn mua bán người, được ký vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Luân Đôn.

Dự án được hỗ trợ và tài trợ bởi Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, và được thực hiện dưới sự hợp tác của 3 tổ chức, bao gồm Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Hội đồng Anh (BC) và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WV), trong đó IOM là trưởng nhóm.

Dự án bắt đầu vào đầu năm 2019 với mục tiêu chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại ở Việt Nam thông qua thay đổi hành vi, tăng cường truy tố và hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân hoặc những người có nguy cơ trở thành nạn nhân bị mua bán người. Dự án dự kiến đạt được ba lĩnh vực tác động chính sau: 

  1. Phòng ngừa và bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân bị mua bán;
  2. Tăng cường việc xử lý tư pháp đối với các vụ việc mua bán người; 
  3. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. 

Hội đồng Anh chịu trách nhiệm thực hiện lĩnh vực tác động 2 của dự án TMSV – Tăng cường việc xử lý tư pháp đối với các vụ việc mua bán người, tương ứng với Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” và Đề án 4 “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người” của Chương trình 130/CP

MỤC TIÊU

Thông qua dự án TMSV – Lĩnh vực tác động 2, Hội đồng Anh, hợp tác với Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan địa phương, hướng tới đạt được những kết quả như sau:

  • Hiểu biết của các nhóm dễ bị tổn thương tại cộng đồng về quy trình và việc tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự trong trường hợp mua bán người được nâng cao; 
  • Điều tra viên, công tổ viên, thẩm phán, và luật sư được tập huấn nâng cao năng lực trong công tác điều tra, truy tố và xét xử các trường hợp mua bán người, bao gồm nhận diện các chỉ số/vụ việc mua bán người, kỹ năng làm việc với nạn nhân và nhân chứng, kỹ năng điều tra, thu thập bằng chứng và quản lý các vụ việc hình sự, thực hiện hiệu quả các văn bản luật sửa đổi và các kinh nghiệm tốt từ quốc tế; 
  • Tăng cường công tác điều phối giữa các cơ quan trong ngành tư pháp tại các tỉnh dự án thông qua việc hỗ trợ cải thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia theo Chương trình Hành động quốc gia về Phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020’

Dự án được thực hiện tại năm tỉnh ở Việt Nam: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

British Council
©

British Council

©

British Council

©

British Council

Hợp phần 1: Nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự và quy trình trong các vụ mua bán người

Các biện pháp phòng ngừa cho những đối tượng dễ bị tổn thương được thực hiện bằng cách tăng cường các dịch vụ hỗ trợ tư pháp và xã hội; hỗ trợ thiết lập cơ chế chuyển tuyến Quốc gia; và thông qua các buổi diễn nghệ thuật Sân khâu cộng đồng ở các tỉnh địa bàn dự án. 

Dự án tiến hành thực hiện hai nghiên cứu về mua bán người ở Việt Nam. Một nghiên cứu sẽ tập trung vào hệ thống các biện pháp bảo vệ và dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán ở cấp Trung ương và địa phương. Báo cáo thứ hai tập trung nghiên cứu khả thi về việc thành lập Đầu mối chuyển tuyến Quốc gia cho các nạn nhân bị mua bán. Cả hai nghiên cứu đều được thông qua tại các hội thảo cấp Quốc gia và địa phương.

Một chuỗi các hoạt động sử dụng hình thức sân khấu nghệ thuật, được thiết kế phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của mỗi địa phương, sẽ lồng ghép các câu chuyện nhằm phản ánh những rủi ro và hậu quả của việc bị mua bán, cách phòng chống, những dịch vụ hỗ trợ sẵn có dành cho nạn nhân. Các buổi diễn sân khấu cộng đồng dự kiến tiếp cận khoảng hơn 8,000 nạn nhân và người có nguy cơ trở thành nạn nhân.

Hợp phần 2: Nâng cao năng lực điều tra cho các điều tra viên, công tố viên, thẩm phán và luật sư trong việc điều tra, truy tố, xét xử các trường hợp mua bán người

Dự án ưu tiên đánh giá và xác định các khó khăn trong truy tố và xét xử các vụ án mua bán người và Phân tích khó khăn sẽ hỗ trợ xây dựng chiến lực truy tố và xét xử các vụ án về cưỡng bức lao động. Phân tích khó khăn cũng sẽ củng cố hỗ trợ để hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về mua bán người, đạt được thông qua các đối thoại về chính sách sau khi sửa đổi Bộ luật Hình sự.

Chiến lực Truy tố và Xét xử cũng sẽ củng cố việc nâng cao năng lực/xây dựng nội dung tập huấn cho các điều tra viên, công tố viên, thẩm phán và luật sư. Nội dung tập huấn có thể bao gồm: xác định nạn nhân, điều tra thu thâp chứng cứ, quản lý và chuyển giao các vụ án. Các lớp tập huấn sẽ được tổ chức tại năm tỉnh địa bàn của dự án, mục tiêu tiếp cận được trên 500 đại biểu từ các cơ quan tố tụng, thực thi pháp luật.

Hợp phần 3: Tăng cường công tác điều phối giữa các cơ quan trong ngành tư pháp trong các vụ mua bán người

Dự án đóng góp cho Chương trình phòng chống mua bán người ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, hợp tác phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về mua bán người và nhu cầu liên quan đến việc thu thập dữ liệu được cải thiện trong lĩnh vực tư pháp.

Mục tiêu đầu tiên là tăng cường công tác điều phối giữa các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm phòng, chống mua bán người, bằng cách cải thiện chức năng nhiệm vụ của cơ sở dữ liệu quốc gia qua hợp tác với Bộ Công an, cơ quan chủ quản về thống kê dữ liệu mua bán người. Dự án sẽ hỗ trợ các đối tác xem xét các chức năng và đầu ra cơ sở dữ liệu, cập nhật các hướng dẫn hiện có và xây dựng tập huấn về sử dụng cơ sở dữ liệu cho các cán bộ tư pháp ở năm tỉnh địa bàn dự án.

Dự án cũng tập trung cải thiện phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra và xét xử các vụ mua bán người, hướng đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan cho 5 tỉnh địa bàn dự án.

Cuối cùng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp cũng được hỗ trợ thông qua đề xuất hợp tác và trao đổi kiến thức tư pháp giữa Việt Nam – Vương quốc Anh, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia tư pháp Anh đến Việt Nam hỗ trợ tập huấn.

TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN

Để biết thêm thông tin dự án, vui lòng liên hệ nhóm TMSV.