Di sản Sống và Phát triển đồng đều: Từ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm
Địa điểm: Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Thời gian: 08.30 – 16.00, Thứ Sáu ngày 01 tháng 12 năm 2023

08:30 -  09:00 Đón khách
09:00 – 09:20

Chào mừng và giới thiệu

09:20 – 12:00

Phần 1 : Tiêu điểm quốc tế: Di sản văn hóa sống và Phát triển bền vững

09:20 - 09:40 Chiến lược về di sản văn hóa với phát triển bền vững
09:40 - 10:00 Chiến lược của Hội đồng Anh về Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều, với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, dựa trên góc nhìn toàn cầu và ví dụ từ Colombia, Kenya và Việt Nam
10:00 - 10:10 Ví dụ điển hình về di sản văn hóa và phát triển bền vững từ Vương quốc Anh (video)
10:10 - 10:20 Ví dụ điển hình về di sản văn hóa và phát triển bền vững từ Đông Nam Á (video)
10:20 - 10:30 Dự án Du lịch cộng đồng bền vững ở Tâm Mỹ Tây
10:30 - 11:30 Thảo luận: Cơ hội và thách thức trong di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững
11:30 - 12:00

Tham quan Không gian Giới thiệu dự án

12:00 - 13:00

Ăn trưa

13:00 – 16:30

Phần 2: Di sản văn hóa sống và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm

13:00 - 13:20 Tổng quan về chương trình Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều ở Việt Nam, mục tiêu và tác động từ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm
13:20 - 13:35 Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều: Kết quả và kinh nghiệm từ các dự án do cộng đồng thực hiện
13:35 - 13:55 Các chính sách và việc thực hành cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm
13:55 - 14:15 Ví dụ từ dự án Di sản Văn hóa cho sự Phát triển đồng đều - Chia sẻ từ cộng đồng
14:15 - 14:30 Nghỉ giải lao
14:30 - 15:30

Thảo luận: Di sản văn hóa sống & Sự tham gia của cộng đồng / Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm - Kinh nghiệm, suy ngẫm và đề xuất

15:30 – 16:30 Tổng kết và cảm ơn 

Thông tin liên quan