Tôi đã đóng góp tiếng nói của mình cùng 8.000 tiếng nói của các bạn trẻ trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm về chương trình Global Youth Letter.