Vui lòng điền thông tin vào bảng bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại xác nhận đăng ký với bạn.

Số điện thoại
Theo Chính sách Bảo vệ trẻ em của Hội đồng Anh (được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức Bảo vệ an toàn cho trẻ em), chúng tôi yêu cầu khách tham gia sự kiện dưới 18 tuổi cần có sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp trong việc tham gia sự kiện, cho phép được ghi hình trong sự kiện và tự ra về sau sự kiện. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ được liên hệ trước và yêu cầu đem theo văn bản xác nhận sự cho phép kèm theo chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp để có thể tham gia sự kiện.