Tham gia các chia sẻ trực tuyến từ Hội đồng Anh để cập nhật thông tin về các bí quyết thi, hướng dẫn và nhiều tài nguyên ôn luyện có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi nhằm giúp bạn đạt điểm IELTS mục tiêu.

Date

Topic

24 Nov, 2023

Get IELTS ready with IELTS Ready Premium and other free preparation from British Council!

8 Dec, 2023 

British Council IELTS reveals more about IELTS on computer vs IELTS on paper!

15 Dec, 2023

Get IELTS ready with IELTS Ready Premium and other free preparation from British Council!