London bridge

Bạn có thể sử dụng bảng thông tin dưới đây như một chỉ dẫn:

Visa description CEFR level required Skills IELTS UKVI test and score required
Tier 1 (General) visa C1 Reading, Writing Speaking and Listening

7.0 overall, and for each of the four skills. 

Register now.

Tier 1 (Exceptional Talent) visa B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Tier 1 (Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa

B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Tier 2 (General) visa B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Tier 2 (Sportsperson) visa A1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Tier 2 (Minister of Religion) visa

B2 Reading, Writing Speaking and Listening

5.5 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Tier 4 (General) student visa - below degree level 

*only when required

B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Tier 4 (General) student visa - degree level and above 

*only when required

B2 Reading, Writing Speaking and Listening

5.5 overall, and for each of the four skills.

Register now.

Family, Spouse or Partner visa A1 Speaking and Listening

Life Skills at A1-Pass.

Register now.

Citizenship / Settlement visa

B1 Speaking and Listening

Life Skills at B1-Pass.

Register now.

Lưu ý: Những học sinh, sinh viên đang nộp hồ sơ xin thị thực sinh viên Bậc 4 để học đại học hoặc sau đại học tại các Trường có độ tín nhiệm cao (Highly Trusted Sponsor, HTS) được yêu cầu phải đáp ứng trình độ tiếng Anh do trường đề ra. Tất cả các trường đại học và cao đẳng của Anh đều chấp nhận kết quả IELTS. Điều này có nghĩa các sinh viên có thể đăng ký học, với kết quả IELTS do bất kỳ cơ sở nào trong số 1.000 địa điểm khảo thí IELTS trên khắp thế giới cấp, ngoại trừ trường hợp, trường mà bạn đăng ký có các yêu cầu bổ sung khác. Vui lòng tham khảo thông tin chính thức tại trang web Register of Sponsors của Bộ nội vụ Vương quốc Anh.

Thông tin liên quan