Schools and institutions

Hãy tham gia vào danh sách 10.000 tổ chức trên toàn cầu công nhận kỳ thi IELTS. Nếu bạn muốn đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh, sinh viên, nhân viên hay các ứng viên tiềm năng ngay tại cơ sở của chính mình, hãy đăng ký để trở thành một trong những địa điểm tổ chức thi của Hội đồng Anh.

In this section