IELTS dành cho các đơn vị và tổ chức

IELTS là kỳ thi quốc tế đánh giá trình độ Anh ngữ được công nhận trên toàn cầu. Hơn 7000 tổ chức chính phủ, học thuật và nhân sự trên toàn thế giới chấp nhận điểm IELTS trong các lĩnh vực giáo dục, nhân sự và nhập cự. Nếu bạn cần đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên, nhân viên hoặc các ứng viên tiềm năng, IELTS là kỳ thi tốt nhất dành cho bạn. 

Bài thi IELTS hỗ trợ bạn:

  • Tuyển dụng nhân sự và sinh viên mới có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn. 
  • Đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên khi đăng ký tham gia những chương trình quốc tế.
  • Trang bị cho sinh viên chứng chỉ ngoại ngữ uy tín trước khi tốt nghiệp nhằm mang đến cho sinh viên ưu thế cạnh tranh tuyệt đối trên thị trường việc làm. 

Trong mục này