Liên hệ Ban Quốc tế hóa Giáo dục Đại học

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hoàng Vân Anh
Giám đốc chương trình Giáo dục
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 100000 | Việt Nam
T +84 (0)4 3728 1920, máy nhánh: 1928
F +84 (0)4 3843 4962
E vananh.hoang@britishcouncil.org.vn 

Và/Hoặc 

Phan Thị Bảo Phi
Quản lý chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)
Hội đồng Anh, thành phố Hồ Chí Minh
25 Lê Duẩn | Quận 1 | Hồ Chí Minh | 700000 | Việt Nam
T +84 (0)8 3823 2862, máy nhánh: 2500
F +84 (0)8 3823 2861
E phi.phan@britishcouncil.org.vn 

Và/Hoặc

Nguyễn Trần Thanh Trúc 
Cán bộ chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)
Hội đồng Anh, thành phố Hồ Chí Minh
25 Lê Duẩn | Quận 1 | Hồ Chí Minh | 700000 | Việt Nam
T +84 (0)8 3823 2862, máy nhánh: 2503
F +84 (0)8 3823 2861
thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn