Đây không phải là các xu hướng duy nhất, chúng tôi chọn ra mười xu hướng quan trọng và có sức thuyết phục với giáo dục đại học quốc tế để nghiên cứu thấu đáo hơn: các tác động này sẽ định hình cách giáo dục được nhìn nhận, được thực hiện, và được đón nhận trong những năm tới, Giáo sư Rebecca Hughes, Giám đốc Giáo dục, Hội đồng Anh. 

Một trong số các xu hướng này là:

  • thay đổi nhân khẩu học toàn cầu
  • các chiến lược quốc tế hóa quốc gia
  • phân bố nguồn quỹ giáo dục quốc gia
  • giáo dục Kỹ thuật
  • nhãn hiệu và giá trị

Báo cáo được xuất bản vào tháng Sáu năm 2017 và có thể được tải miễn phí tại đây.